Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Informace o postupu realizace projektu OPŽP

Informace o postupu realizace projektu OPŽP

Informace o postupu realizace projektu OPŽP

13.1.2011

Informace o postupu realizace projektu OPŽP

Projekt „Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků  v přírodní rezervaci Černá louka – dokončení“, na který AOPK ČR získala dotaci z OPŽP oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, byl realizačně ukončen v roce 2010. V současné době probíhá administrativní dokončování.

Od srpna 2010 se realizovala druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu doprovodné zeleně a dílčí úpravy v první etapě vytvořených nových koryt vodních toků a tůní.

V projektu byly pro stavbu stanoveny tři základní indikátory:

  • Délka revitalizovaných toků - 1562 m
  • Plocha tůní s mokřady - 0,646 ha
  • Plocha pro přirozený rozliv povodní Q100 (meandrační pás v nivě) - 7,163 ha

Cílové hodnoty těchto indikátorů byly překročeny.

Délka revitalizovaných toků činí 1820 m, plocha tůní s mokřady 0,963 ha a plocha meandračního pásu je 8 ha. Celková plocha nově vytvořených nebo obnovených mokřadů s trvalými či občasnými drobnými tůňkami a tekoucí vodou je přibližně 4,3 ha.

Tři hlavní cíle tohoto revitalizačního projektu byly naplněny. V rezervaci došlo k optimalizace vodního režimu poškozeného melioračními zásahy, k zvýšení retenční schopnosti krajiny a k obnově přirozených odtokových poměrů a retenčního prostoru. Projektem byla podpořena  biodiverzita lokality (druhy vázané na mokřadní biotopy) a došlo ke zlepšení krajinotvorného hlediska. Ukázky jsou na přiložených fotografiích a mapových zákresech, které jasně znázorňují rozsah projektu a charakter projektu.

Na území bude nadále prováděn pravidelný monitoring druhů a sledování vývoje revitalizovaných toků. Migrační prostupnost toku byla prokázána na podzim při tření pstruhů. Snímek pstuha je z horní části revitalizovaného Černého potoka.

Tento projekt je spolufinancován  z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Výše příspěvku z EU činí 6. 533.010,- Kč

Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – www.nature.cz

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (SFŽP) –   www.sfzp.cz

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt