Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Netradiční biotopy obojživelníků v severních Čechách

Netradiční biotopy obojživelníků v severních Čechách

30.5.2013

V krajině severních Čech nacházejí obojživelníci neobvyklé příležitosti k rozmnožování na výsypkách po těžbě uhlí.

Na členitých částech výsypek, které byly ponechány bez technických úprav terénu, vznikly desítky až stovky rozmanitých vodních ploch zadržováním srážkové vody na nepropustném jílovém podloží. Tyto tzv. „sukcesní“ části výsypek dnes pomáhají nahradit vodní biotopy zaniklé s původní krajinou. Z hlediska početnosti i druhové rozmanitosti obojživelníků představují jedny z nejvýznamnějších lokalit v Ústeckém kraji. Hojně se zde vyskytuje skokan skřehotavý, skokan štíhlý, kuňka obecná, ropucha obecná, čolek obecný a čolek velký. Mezi vzácnější druhy patří skokan hnědý, blatnice skvrnitá a ropucha zelená. Tento zdánlivý paradox je dán nároky obojživelníků i charakterem prostředí, které na výsypkách vzniká. Většina našich druhů je vázána na pestrou krajinu s dostatkem rozmanitých vodních ploch a vhodným suchozemským prostředím, navíc udržovanou v různých fázích zapojení vegetace. Taková krajina je společně s faktory, které ji udržovaly (především tradiční zemědělské a lesnické hospodaření), dnes již minulostí. Na členitých výsypkách takto rozmanité prostředí vzniká samovolně a nabízí tak možnost posílení biologických funkcí v krajině ovlivněné povrchovou těžbou. O významu těchto lokalit svědčí mimo jiné skutečnost, že Kopistská výsypka byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita za účelem ochrany početné populace čolka velkého (Ochrana přírody 3/2012, 5/2012).

Také v relativně málo dotčené oblasti Krušných hor mohou obojživelníci vyhledávat netypické vodní plochy. Příkladem je betonová nádrž v obci Mikulov v blízkosti lyžařského areálu Bouřňák. Na zdánlivě nehostinnou lokalitu se každoročně vracejí za rozmnožováním desítky skokanů hnědých a ropuch obecných. Celoročně ji obývá velmi početná populace čolků horských a čolků obecných, kteří se ukrývají v dutých panelech a přezimují v sedimentu na dně nádrže. Při nedostatku vodních biotopů v okolí se může stát podobná lokalita stěžejní pro celé populace obojživelníků. Nevhodně provedené zásahy pak mohou mít fatální důsledky (např. špatně načasované vypuštění a odbahnění či vysazování ryb, které mohou obojživelníky během jediné sezóny prakticky zlikvidovat). Důležitá je proto spolupráce s orgány ochrany přírody před započetím úprav (Biotopy našich obojživelníků a jejich management, Ochrana obojživelníků).

                                            

ropucha obecná /Hornojiřetínská výsypka/                  snůška skokana štíhlého /Hornojiřetínská výsypka/

                                              

čolek obecný /Radovesická výsypka/                                 užovka obojková /Teplická výsypka/

                                             

snůška skokana hnědého /Mikulov v Kruš. horách/       embryo skokana hnědého /Mikulov v Kruš. horách/

Více obrázků ve fotogalerii>>

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt