čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Obojživelníci severočeských výsypek

Obojživelníci severočeských výsypek

Obojživelníci severočeských výsypek

12.2.2015

Výsledky prvního komplexního mapování obojživelníků na výsypkách po těžbě uhlí byly představeny na celostátní konferenci Zoologické Dny konané ve dnech 12. – 13. února v Brně.

Z hodnocení faktorů ovlivňujících výskyt jednotlivých druhů na výsypkách vyplývá, že obojživelníkům se nejvíce daří na výsypkách ponechaných bez technických úprav terénu, na kterých vzniká velké množství vodních biotopů přirozeného charakteru. Tyto části výsypek představují jedny z nejhodnotnějších batrachologických lokalit v rámci celého Ústeckého kraje a jsou tak velmi významné pro praktickou ochranu těchto živočichů. Fotografie obojživelníků na mosteckých výsypkách naleznete v naší fotogalerii. Více o problematice ochrany přírody v podmínkách krajiny ovlivněné povrchovou těžbou se dočtete v časopise Ochrana přírody (článek 3/2012, článek 5/2012)

Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

ABSTRAKT:

Nerekultivované výsypky jako refugia obojživelníků

Doležalová J (1, 2), Solský M (1), Vojar J (1)

(1) Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze; (2) AOPK ČR, RP Ústecko, Ústí nad Labem

Výsypky ponechané přirozené sukcesi se od těch technicky rekultivovaných zásadně liší svým prostředím, především neuvěřitelnou pestrostí biotopů. V terénních sníženinách se zde nachází stovky rozmanitých vodních ploch, na rozdíl od několika málo uniformních retenčních nádrží budovaných v rámci technických rekultivací. Lze proto předpokládat, že početnost i druhová diverzita obojživelníků bude na sukcesních výsypkách oproti rekultivovaným vyšší. Naším cílem proto bylo porovnání druhové diverzity a početnosti obojživelníků na technicky rekultivovaných a sukcesních výsypkách Mostecka. Výsypky obecně byla schopna osídlit většina obojživelníků, kteří se vyskytují v jejich okolí. Průměrný počet druhů i jedinců na vodní plochu, stejně jako podíl obojživelníky obsazených vodních biotopů, byly vyšší na výsypkách bez technické rekultivace. Výsypky ponechané svému vývoji se potvrdily býti významnými refugii obojživelníků. Mohou tak kompenzovat úbytek vhodných stanovišť obojživelníků, jež v naší „normální“ (tj. těžbou nezasažené) krajině v posledních desítkách let nenávratně mizí.

Projekt byl podpořen GA FŽP ČZU v Praze, č. grantu 20144247.

POSTER:

Poster ke stažení: Zoodny 2015.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt