čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Invazní a expanzivní druhy rostlin

Invazní a expanzivní druhy rostlin

Invazní a expanzivní druhy

Zástupci jednotlivých říší mají své původní zastoupení v rámci kontinentů či oblastí, kde se při svém vývoji adaptovali a stali se součástí společenstev. Vzhledem k intenzivnější migraci lidí na Zemi se zvýšil i přenos druhů v rámci kontinentů a postupnému šíření přenesených druhů člověkem do původních společenstev.

Invazní a geograficky nepůvodní druhy můžeme rozdělit podle rizika a vlivů, které negativně působí na přírodní ekosystémy a domácí druhy:

I. kategorie – druhy s velkým rizikem, invadující v území a likvidující přírodní ekosystémy a druhy. Druh vyžadující eliminační opatření a sledování.

II. kategorie – druhy s nepředvídatelným invazivními vlivy, místy se šířící. Druh je potřebné monitorovat a v případě invazivního chování provádět opatření na jeho eliminaci.

III. kategorie – druhy bez rizika, v území se vyskytují sporadicky nebo nevykazují známky invaze. Postupnou eliminací z území lze velmi úspěšně druh odstranit.

I. kategorie

Borovice vejmutovka (Pinus strobus)

stanoviště a rozsah rozšíření: borovice vejmutovka se pěstovala jako hospodářská dřevina, v současnosti se vyskytuje na lesní půdě, zejména skalních plošinách. V obcích, městech a parcích je pěstována jako okrasná dřevina. Vejmutovka se velmi dobře přizpůsobila místním podmínkám a postupně se začala šířit v lesoskalním území, které je mnohdy velmi těžko přístupné.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: vejmutovka svým chováním způsobuje fatální destrukci přirozených lesních společenstev. Vysoký opad jehličí mění půdní vlastností a likviduje bylinný podrost, přirozené zmlazení stanovištně původních dřevin nemá šanci konkurovat hustému zápoji vejmutovky
doporučená a prováděná opatření: cílené odstraňování z lesních porostů
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: při cílených zásazích, lze druh do třiceti let výrazně omezit

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), Křídlatka česká (Reynoutria bohemica)

stanoviště a rozsah rozšíření: vodní toky, sídla současná i opuštěná, skládky, člověkem narušovaná místa
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: vytváří souvislé porosty zejména podél vodních toků, komplexně likviduje přírodní prostředí (původní flóru i faunu)
doporučená a prováděná opatření: pravidelný monitoring a odstraňování druhů pomocí známých způsobů, zejména herbicidními látkami
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh v území po důkladných zásazích výrazně omezit v časovém horizontu deseti let

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí vodních toků, „černé“ skládky zahrádkářského odpadu, narušovaná místa.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: druh je schopen se šířit i proti proudu řek a potoků, vytváří souvislé porosty zejména podél vodních toků, komplexně likviduje přírodní prostředí (původní flóru i faunu)
doporučená a prováděná opatření: důsledné a komplexní odstraňování druhu v rámci celých povodí
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: vzhledem ke strategii šíření bude nutné pravidelně monitorovat rizikové lokality a potenciální zdroje invazní netýkavky

Trnovník akát (Robinia pseudacacia)

stanoviště a rozsah rozšíření: akát byl vysazován jako medonosná a okrasná dřevina. Druh se vyznačuje velkou výmladkovou schopností, souvislým šířením v porostu s vysokou produkcí semen.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: destrukce přirozených lesních společenstev, ruderalizace a likvidace bylinného podrostu, změna půdních vlastností
doporučená a prováděná opatření: výřez druhu ve všech věkových kategorií, sanace pařezů a výmladků herbicidními látkami, případně výřezem.
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh po důkladných zásazích úspěšně odstranit v horizontu deseti let

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), Zlatobýl obrovský (Solidago gigantea)

stanoviště a rozsah rozšíření: „černé“ skládky odpadu, okolí vodních toků, silnic, železnice, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, šíření je způsobeno produkcí množstvím semen a snadným šířením.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká jednotlivě i formou kolonizace souvislých porostů
doporučená a prováděná opatření: mechanická i chemcká likvidace podle způsobu výskytu na lokalitě
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: průběžným sledováním ohnisek zlatobýlů

Javor jasanolistý (Acer negundo)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí vodních toků, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, důvod šíření není znám
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká jednotlivě, vytlačuje původní druhy
doporučená a prováděná opatření: mechanická i chemická likvidace
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: průběžným sledováním výskytu a cíleným managementem lze eliminovat ohniska výskytu

Pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí sídel, značná výmladková schopnost, produkce semen.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká jednotlivě, místy má snahu vytvářet souvislejší porosty, vytlačuje původní druhy
doporučená a prováděná opatření: mechanická i chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je prováděna
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: průběžným sledováním výskytu a cíleným managementem lze eliminovat ohniska výskytu

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí sídel, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, skládky, důvod šíření je způsoben vysokou produkcí semen
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká jednotlivě a vzápětí vytváření neproniknutelné souvislé porosty, vytlačuje původní druhy
doporučená a prováděná opatření: mechanická i chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je prováděna
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: neustálým sledováním a prováděním cílených opatření byl druh omezen v území a dochází pouze k nahodilým výskytům

Kolotočník ozdobný (Telekia speciosa)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí sídel, plochy ponechané ladem a narušovaná místa, zahrady, skládky, důvod šíření je způsoben vysokou produkcí semen
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká jednotlivě a po určité době je schopen vytvářet souvislé porosty, vytlačuje původní druhy
doporučená a prováděná opatření: chemická likvidace v CHKO Labské pískovce je prováděna
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: neustálým sledováním a cílenými opatřením je druh omezován v území

Další druhy náležející do této kategorie:

slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), štětinec laločnatý (Echynocystis lobata).

II. kategorie

Janovec metlatý (Cytisus scoparius)

stanoviště a rozsah rozšíření: lesní lemy, okraje cest. Důvod šíření není známý.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: obsazuje ekotonální společenstva nebo plochy  nebo plochy narušené činností člověka.doporučená a prováděná opatření: chemická likvidace v kombinaci s mechanickými způsoby, opatření nebyla doposud prováděná
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností z NP České Švýcarsko lze druh po důkladných zásazích úspěšně odstranit v horizontu deseti let

Pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí vodních toků, místa bývalých stavení, parky, zahrady. Na opuštěných místech, kde byl v minulosti vysazen se šíří volně do okolí.
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: v okolí vodních toků vytváří homogenní porosty.
doporučená a prováděná opatření: mechanické a chemická likvidace.
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: podle dosavadních zkušeností lze druh po důkladných zásazích úspěšně odstranit v horizontu deseti let

Další druhy náležející do této kategorie:

ambrózie pelyňkolistá (Ambrosia artemisifolia), andělika lékařská (Angelica archangelica), náprstník červený (Digitalis purpurea), dvouzubec černoplodý (Bidens frondosus), svída výběžkatá (Cornus sericea), pouva řepňolistá (Iva xanthiifolia), sítina tenká (Juncus tenuis), střemcha pozdní (Padus serotina), topol kanadský (Populus canadensis), škumpa orobincová (Rhus hirta), třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata), šťovík rozvětvený (Rumex thyrsiflorus).

III. kategorie

Smrk pichlavý (Picea pungens)

stanoviště a rozsah rozšíření: lesní pochy v oblastech s bývalým imisním zatížením, parky a sídla
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: ?
doporučená a prováděná opatření:
na lesní půdě a ve volné krajině výřez druhu ve všech věkových třídách, na ostatních lokalitách možno ponechat jako okrasnou dřevinu
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: ?

Modřín evropský (Larix decidua)

stanoviště a rozsah rozšíření: lesní půda
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: změna druhové skladby bylinného patra,
doporučená a prováděná opatření: při zásazích v lesních porostech postupně tuto dřevinu odstraňovat
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: odstraňování této dřeviny je otázkou několika decénií

Dub červený (Quercus rubra)

stanoviště a rozsah rozšíření: lesní půda, parky, zahrady
invazní charakteristiky a vliv na přírodní ekosystémy: změna druhové skladby bylinného patra,
doporučená a prováděná opatření: při zásazích v lesních porostech vždy tuto dřevinu odstraňovat
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: odstraňování této dřeviny je možné snížit početní stavy v průběhu 10-20-ti let

Druhy v minulosti pěstované, zplaňující v okolí obcí nebo bývalých sídel, svým charakterem výrazně neovlivňující přírodní ekosystémy:

všedobr horský (Imperatoria ostruthium), oman pravý (Inula helenium), zvěšinec zední (Cymbalaria muralis), vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata), sléz pižmový (Malva moschata), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus), kejklířka pižmová (Mimulus moschatus), čechřice vonná (Myrrhis odorata), zvěšinec zední (Cymbalaria muralis), dymnivka žlutá (Corydalis lutea).

Expansivní druhy:

Třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)

stanoviště a rozsah rozšíření: okolí sídel, lesní lemy, louky, paseky, skládky, důvod šíření je způsoben snadným šířením semen a vyskou odnožovací schopností, šíření může souviset s celkvou ruderalizací a eutrofizací některých oblastí
vliv na přírodní ekosystémy: do přírodních ekosystémů proniká a po určité době vytváří souvislé porosty, vytlačuje původní druhy
doporučená a prováděná opatření: speciální agrotechnické postupy
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: nelze ani odhadnout

Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides)

stanoviště a rozsah rozšíření: degradující luční porosty, lesní lemy, má schopnost pohltit souvislé plochy v území, zejména v místech, kde se přestalo hospodařit
vliv na přírodní ekosystémy: degraduje luční porosty a sukcesně uzavírá plochy na několik desetiletí
doporučená a prováděná opatření: speciální agrotechnické postupy
výhledy a pravděpodobnost omezení druhu: na zájmových plochách upravit management a v průběhu desetiletí lze druh úspešně potlačit

Další druhy náležející do této kategorie:

Hasivka orličí (Pteridium aquilinum), kakost luční (Geranium pratense) – prozatím bez výrazných expansivních charakteristik.

Samostatnou skupinou jsou invazní mechy Orthodontium lineare a Campylopus introflexus. Orthodontium lineare hojně roste na kyselých substrátech zejména na pískovcových skalách, tlejících kmenech smrků, bázích stromů s kyselou borkou (smrky, duby). Campylopus introflexus roste hlavně ve smrkových monokulturách na místech narušených těžbou, jakými jsou lesní cesty, paseky, rozvolněné okraje porostů vždy na hranici vzrostlého a mladého lesa či paseky. Ojediněle ho najdeme i v sušších okrajových partiích rašelinišť a rybníků, kde vytváří malé časově omezené populace.

 

Přehled nepůvodních druhů rostlin Českého Švýcarska a Labských pískovců

Latinský název druhu

Český název druhu

CHKO

NP

Acer negundo

Javor jasanolistý

+

-

Acorus calamus

Puškvorec obecný

+

-

Aesculus hippocastanum

Jírovec maďal

+

+

Agrostis gigantea

Psineček veliký

+

-

Ailanthus altissima

Pajasan žlaznatý

+

-

Alnus viridis

Olše zelená

+

+

Amaranthus albus

Laskavec bílý

+

-

Amaranthus retroflexus

Laskavec ohnutý

+

-

Amaranthus sp. div

Laskavec

+

-

Ambrosia artemisifolia

Ambrózie pelyňkolistá

+

-

Angelica archangelica

Andělika lékařská

+

-

Armoracia rusticana

Křen selský

+

+

Aster sp.(cf. novi-belgii)

Hvězdnice nízká

+

+

Atriplex hortensis

Lebeda zahradní

+

-

Bidens frondosus

Dvouzubec černoplodý

+

-

Bunias orientalis

Rukevník východní

+

-

Campanula latifolia

Zvonek širokolistý

+

+

Castanea sativa

Kaštanovník setý

+

+

Cerastium tomentosum

Rožec plstnatý

+

-

Conyza canadensis

Turanka kanadská

+

+

Cornus sericea

Svída výběžkatá

+

-

Corydalis lutea

Dymnivka žlutá

+

-

Cymbalaria muralis

Zvěšinec zední

+

+

Cytisus (Sarothamnus) scoparius

Janovec metlatý

+

+

Datura stramonium

Durman obecný

+

-

Datura stramonium var. tatula

Durman obecný fialový

+

-

Digitalis purpurea

Náprstník červený

+

+

Echynocystis lobata

Štětinec laločnatý

+

-

Epilobium ciliatum

Vrbovka žláznatá

+

+

Eragrostis albensis

Milička polabská

+

-

Erigeron annus

Turan kanadský

+

+

Galanthus nivalis

Sněženka podsněžník

+

+

Galeobdolon argentatum

Pitulník postříbřený

+

+

Galinsoga ciliata

Pěťour srstnatý

+

+

Galinsoga parviflora

Pěťour malokvětý

+

+

Geranium macrorrhizum

Kakost oddenkatý

+

+

Geranium phaeum

Kakost hnědočervený

+

+

Geranium pyrenaicum

Kakost pyrenejský

+

+

Helianthus tuberosus

Slunečnice topinambur

+

+

Heracleum mantegazzianum

Bolševník velkolepý

+

-

Hesperis matronalis

Večernice vonná

+

+

Hieracium aurantiacum

Jestřábník oranžový

+

+

Matricaria suaveolens

Heřmánek terčovitý

+

+

Impatiens glandulifera

Netýkavka žláznatá

+

+

Impatiens parviflora

Netýkavka malokvětá

+

+

Imperatoria ostruthium

Všedobr horský

+

-

Inula helenium

Oman pravý

+

-

Iva xanthiifolia

Pouva řepňolistá

+

-

Juncus tenuis

Sítina tenká

+

+

Larix decidua

Modřín opadavý

+

+

Larix kaempferi

Modřín japonský

+

+

Leonorus cardiaca s.l.

Srdečník obecný

+

-

Lonicera tatarica

Zimolez tatarský

+

-

Lunaria annua

Měsíčnice roční

+

-

Lupinus polyphyllus

Lupina mnoholistá

+

+

Lycium barbarum

Kustovnice cizí

+

-

Lysimachia punctata

Vrbina tečkovaná

+

+

Malva moschata

Sléz pižmový

+

+

Matteuccia struthiopteris

Pérovník pštrosí

+

+

Mimulus guttatus

Kejklířka skvrnitá

+

+

Mimulus moschatus

Kejklířka pižmová

+

-

Myrrhis odorata

Čechřice vonná

+

-

Nicandra physalodes

Lilík mochyňolistý

+

-

Oenothera (sp. div.)

Pupalka

+

+

Onobrychis viciifolia

Vičenec ligrus

+

-

Oxalis fontana

Šťavel evropský

+

+

Padus serotina

Střemcha pozdní

+

-

Panicum capillare

Proso vláskovité pravé

+

-

Phalaris arundinacea cv. picta

Chrastice rákosovitá

+

+

Physalis alkekengi

Mochyně židovská

+

-

Picea pungens

Smrk pichlavý

+

+

Pinus nigra

Borovice černá

+

+

Pinus strobus

Borovice vejmutovka

+

+

Populus canadensis

Topol kanadský

+

+

Potentilla intermedia

Mochna prostřední

+

-

Pseudotsuga menziesii

Douglaska tisolistá

+

+

Puccinellia distans

Zblochanec oddálený

+

-

Quercus rubra

Dub červený

+

+

Reynoutria japonica

Křídlatka japonská

+

+

Reynoutria sachalinensis

Křídlatka sachalinská

+

+

Reynoutria x bohemica

Křídlatka česká

+

+

Rhus hirta

Škumpa orobincová

+

-

Ribes sp.

Rybíz

+

+

Robinia pseudacacia

Trnovník akát

+

+

Rubus allegheniensis

Ostružiník alleghenský

+

-

Rubus armeniacus

Ostružiník sladkoplodý

+

-

Rubus laciniatus

Ostružiník dřípený

-

+

Rudbeckia laciniata

Třapatka dřípatá

+

+

Rumex thyrsiflorus

Šťovík rozvětvený

+

-

Sedum spurium

Rozchodník pochybný

+

-

Senecio inaequidens

Starček úzkolistý

+

-

Senecio vernalis

Starček jarní

+

+

Sida spinosa

Vlákeň ostnitá

+

-

Sisymbrium loeselii

Hulevník Loeselův

+

+

Solanum lycopersicum

Lilek rajče

+

-

Solidago canadensis

Zlatobýl kanadský

+

+

Solidago gigantea

Zlatobýl obrovský

+

+

Sorbus intermedia

Jeřáb prostřední

+

+

Symphoricarpos albus

Pámelník bílý

+

+

Syringa vulgaris

Šeřík obecný

+

+

Telekia speciosa

Kolotočník ozdobný

+

+

Tsuga canadensis

Tsuga kanadská

+

+

Veronica filiformis

Rozrazil nitkovitý

+

+

Veronica peregrina

Rozrazil cizí

+

+

Veronica persica

Rozrazil perský

+

-

Vinca minor

Barvínek menší

+

+

Viola odorata

Violka vonná

+

+

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt