čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Ochrana krajinného rázu oblasti, který je určen zejména geomorfologickou členitostí území, jedinečnou kombinací pískovcových skal s výraznými tvary čedičových kup (zejména v jižní části území), hlubokým a jedinečným kaňonem řeky Labe, údolími vodních toků s členitým reliéfem, ale také kulturní krajinou s řadou velmi hodnotných sídel a charakteristických staveb, patří k základním úkolům ochrany přírody a krajiny.

V území pískovcových skal dominuje pokryv lesních komplexů. Na venkovská sídla navazují plochy luk, pastvin a orné půdy, často s výraznou terénní modelací. Lužická porucha odděluje severní část území oblasti, pro kterou je charakteristický delší hřbet, rozčleněný mělkými údolími s mírným úklonem svahů. Horní část hřbetu je zalesněná, v dolní části a na úpatí svahu jsou plochy orné půdy a pastvin.

Ráz krajiny se odráží na charakteru staveb, jež jsou z velké části obedněné, kompaktní a střízlivějšího výrazu. Původní charakteristická zástavba je zvláště ve větších sídlech promíšená stavbami slohové architektury z období nástupu cestovního ruchu a turistiky, které se staly na přelomu 19. a 20. století významnou ekonomickou aktivitou oblasti. Rozvinula se v místní průmysl, který výrazně zasáhl do vzezření mnohých sídel a do určité míry je urbanizoval. Zvláště území podél řeky Labe, Jílovského potoka, frekventované silnice spojující Děčín a Českou Kamenici je více osídlené a má silnější vazbu na města. Tomu odpovídá i úroveň a typ zástavby. Původní urbanistická struktura obcí s tradičními rysy jednotlivých staveb přetrvaly plošně až do 60. let 20. století. Pak dochází k nárůstu zejména rekreačních chat a domů. Ve výrazněji zastavěném, urbanizovaném území (městské a příměstské lokality) se realizují panelové domy. Bytové až třípodlažní domy se staví i v mnohých menších obcích. V obcích se staví zemědělské areály, prodejny, příp. i kulturní střediska. Nevelká výstavba rodinných domů se soustřeďuje spíše do měst, v obcích se jedná o vzácné výjimky. Ve

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt