čeština english

Natura 2000

Základní a všeobecné informace o soustavě Natura 2000

Co je soustava Natura 2000 a proč ji vytváříme

 • Natura 2000 je souvislá evropská ekologická soustava zvláště chráněných oblastí, která se skládá z lokalit, na nichž se nacházejí přírodní stanoviště uvedená v příloze I směrnice č. 92/43/EHS a stanoviště druhů uvedených v příloze II této směrnice. Soustava Natura 2000 dále zahrnuje chráněná území podle směrnice č. 79/409/EHS. Vzhledem k tomu, že Česká republika má již vytvořenu vlastní soustavu zvláště chráněných území, považujeme za vhodné přispět k vytváření soustavy Natura 2000 zejména prostřednictvím zvláště chráněných území. Ptačí oblasti jsou s ohledem na své specifické vlastnosti definovány jako zvláštní typ území. Tento systém ochrany optimálně zajistí cíle obou směrnic, tj. ochranu těchto území před poškozováním nebo zničením.

  Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (SPA) a evropsky významnými lokalitami (SAC), které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.

  Evropsky významné lokality: jsou přírodní stanoviště na evropském území členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy Evropských společenství (příloha I směrnice 92/43/EHS). Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství.

  Ptačí oblasti: jsou území vymezená k ochraně vybraných ptačích druhů. Příkladem takových území mohou být rybníky nebo rybniční soustavy, vodní nádrže, lesní komplexy nebo části zemědělské krajiny. Výběr ptačích oblastí probíhá na základě kritérií, přičemž se nejčastěji používají kritéria mezinárodní organizace na ochranu ptáků BirdLife International pro určování tzv. významných ptačích území (IBE, Important Bird Areas). Ptačí oblasti vyhlašuje vláda daného státu, která současně přebírá zodpovědnost za udržení příznivého stavu ptačích populací druhů, pro které bylo území vyhlášeno, přičemž zohlední i hospodářské požadavky a požadavky rekreace. Na území vojenských újezdů jsou také zohledněny požadavky na zabezpečení obrany státu.

  Evropsky významné druhy rostlin a živočichů: jsou druhy na evropském území členských států Evropských společenství, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství (příloha II směrnice 92/43/EHS). Jako prioritní se označují ty evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství.

  Smluvní ochrana: Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky  prohlásit území za chráněné, pokud již nejsou zvláště chráněny podle zákona, na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody.

  Cíle soustavy Natura 2000

 • Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit na území EU.
 • Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci EU.
 • Zachování, popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů na území České republiky.
 • Sladění zájmů ochrany přírody se šetrným hospodařením v příslušných lokalitách.
 • Začlenění cenných přírodních lokalit v české republice do celoevropského přírodního dědictví.

Co znamená Natura 2000 v praxi

 • Soustava Natura 2000 by měla zajistit trvalou péči o nejhodnotnější území pro ochranu biologické rozmanitosti. Tato ochrana by se neměla zpravidla vylučovat se šetrným hospodařením.
 • Zařazení území do soustavy Natura 2000 je možným předpokladem pro získání finančních prostředků na šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování, případně obnovu chráněných fenoménů.
 • Území zařazená do soustavy Natura 2000 se mohou stát zajímavými pro rozvoj turistického ruchu.
 •  Mnoho lokalit se bude překrývat se stávajícími zvláště chráněnými územími.
 • Veškeré plány a investiční záměry budou muset být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů na chráněné druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť.
 • Vytvoření soustavy Natura 2000 se bude přímo týkat zejména vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, obcí, zájmových sdružení, organizací a skupin (lesníci, zemědělci, myslivci, pozemkové spolky).

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt