čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod

Cílem plánování v oblasti vod je zajištění ochrany povrchových a podzemních vod jako složky životního prostředí, jejich optimální trvale využitelné užívání a udržení dobrého stavu, dále zajištění ochrany před povodněmi. Plány se pořizují v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES, tzv. Rámcovou směrnicí o vodách (WFD). Tato směrnice byla implementována novelou zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 142/2005 Sb. Plán hlavních povodí České republiky a Plány oblastí povodí včetně programů opatření jsou dále podkladem pro výkon veřejné správy (územního plánování, povolování staveb, rozhodování podle vodního zákona).

V územní působnosti pracoviště zpracovává Povodí Ohře s.p. ve spolupráci s krajskými úřady Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe. Regionální pracoviště se na zpracovávání plánu podílelo, navrhovalo revitalizační opatření a podávalo připomínky k návrhům opatření a k Přehledu významných problémů nakládání s vodami. Pracoviště je členem Pracovní skupiny pro plánování v oblasti vod povodí Ohře a Dolního Labe.

Více informací na stránkách Povodí Ohře s.p. a Povodí Labe s.p.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt