čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Ptačí oblast Labské pískovce

Ptačí oblast Labské pískovce

Co jsou ptačí oblasti?

Ptačí oblasti (Special Protection Areas - SPA) jsou území v členských státech Evropské unie vymezená k ochraně vybraných ptačích druhů (například rybníky či rybniční soustavy, vodní nádrže, mokřady, lesní komplexy nebo části zachovalé zemědělské krajiny). Ptačí oblasti vyhlašuje vláda daného státu, která současně přebírá zodpovědnost za udržení silných a životaschopných populací ptačích druhů, pro které byla oblast zřízena. Z ochrany území mají prospěch samozřejmě i další druhy. Soustava chráněných území NATURA 2000 je tedy závazkem České republiky vůči Evropské unii, který má za cíl udržet a rozvíjet biologickou rozmanitost evropského kontinentu.

Ptačí oblasti v České republice

Ptačí oblasti v České republice po tři roky vybírala Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V České republice je vytipováno 41 oblastí o celkové rozloze 702 194 ha, tj. cca 8,9% území státu.      

Ptačí oblast Labské pískovce

Tato oblast se převážně rozkládá na území  Chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Labské pískovce a Národního parku (dále jen NP) České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a vodní plochy, či přirozené vodní toky.

Druhy, pro které je ptačí oblast Labské pískovce vyhlašována

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich biotopy.

Dále  zde hnízdí ještě dalších 19 evropsky významných druhů – bukač velký (Botaurus stellaris), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), jeřáb popelavý (Grus grus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek malý (Ficedula parva), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), luňák červený (Milvus milvus), moták pilich (Circus cyaneus), moták pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ťuhýk obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus).

Opatření pro ochranu ptáků

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova stanovišť významných ptačích druhů, pro které je oblast vyhlášena a zajištění podmínek pro dlouhodobé zachování jejich populací.

Jedná se např. o zabezpečení klidu na hnízdištích, ochranu starých doupných stromů, posun seče na vybraných zemědělských pozemcích tak, aby zde hnízdící druhy měly čas na úspěšné vyvedení mláďat, zabezpečení sloupů elektrického vedení proti úhynům ptáků atd.

Příslušnost orgánu ochrany přírody

Na území NP České Švýcarsko zajišťuje veškerou péči o ptačí oblast Správa NP České Švýcarsko, na území CHKO Labské pískovce je to Správa CHKO Labské pískovce, na zbylém území (část CHKO Lužické hory, přírodní rezervace Velký rybník a Světlík a jejich okolí) je kompetentní Správa CHKO Lužické hory.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt