čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Významnou  činností AOPK ČR je odborná a praktická péče o přírodu a krajinu. Prostřednictvím národních zdrojů a zdrojů z Evropské unie jsou financovány krajinotvorné programy, které jsou určeny na realizaci specifických opatření v rámci ochrany přírody a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.

 Finanční prostředky pro tato opatření získává z následujících zdrojů: 

  • Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (PPK)
  • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)- program EU

Činnosti lze pro zjednodušení rozdělit do následujících skupin:

Péče o chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů

Pro některé ohrožené a vzácné druhy jsou přijímána konkrétní opatření, která vedou k jejich ochraně a podpoře. Jedná se např. o hlídání hnízd sokola stěhovavého před rušením a vykradením, odchyt a přenos obojživelníků přes komunikace v době jarní migrace, výroba speciálních hnízdních budek pro morčáka velkého.

V současné době je připravován poměrně rozsáhlý projekt  na odbahnění a opravu hráze  Královomlýnského rybníka. Tato vodní plocha je jednou ze dvou lokalit v ČR, kde přirozeně roste žabníček vzplývavý, o kterém se do jeho znovuobjevení v roce 2000 několik desetiletí předpokládalo, že v naší republice již vyhynul. Cílem připravovaného opatření je zajistit vhodné podmínky pro udržení a rozvoj tohoto druhu.  

Vytváření a obnova vodních ploch

Každoročně jsou nově vytvářeny či obnovovány zazeměné malé vodní plochy s cílem poskytnout vhodné prostředí pro život a rozmnožování chráněných a ohrožených druhů živočichů (např. vážek a obojživelníků) a rostlin (např. vachta trojlistá). Od roku 1995 se podařilo se vytvořit či obnovit okolo  čtyř desítek vodních ploch.

Opatření k zachování lučních a mokřadních společenstev

Společenstva druhově bohatých nebo charakteristických luk pro určitou oblast. Louky se staly nedílnou součástí kulturní krajiny a jsou významnou složkou krajinné struktury. Správa CHKO Labské pískovce zajišťuje péči o nejcennější lokality (některé byly vyhlášeny za přírodní rezervace či  přírodní památky). V praxi to znamená nalezení vhodného způsobu obhospodařování (často se jedná o šetrné, případně ruční kosení) v nejpříhodnějším období. U některých pozemků s výskytem cenných lučních společenstev, které nebyly dlouhodobě obhospodařovány, je prováděn výřez nežádoucích dřevin.  

Ošetřování památných a významných stromů, obnova alejí

U památných stromů, či stromů mimořádně významných z hlediska druhového, estetického, kulturního či historického je prováděno jejich ošetřování. Jedná se o zejména odstraňování suchých, nemocných či poškozených větví, ošetření ran, redukce mladých výhonů, které zahušťují korunu. Ve výjimečných případech se přistupuje i k fixaci větví hrozících odlomením.

Vedle ošetřování stávajících dřevin je také zajišťována dřevin v krajině. V roce 2009 byla např. provedena výsadba původní lipové aleje podél historické komunikace – Kočárové cesty. Bylo zde vysazeno přes 100 ks vzrostlých lip.

Péče o genofond původních dřevin

Pro zachování původních místních populací dřevin byl ve spolupráci s odbornými institucemi založen genový archiv pro místní ekotypy smrku ztepilého a borovice lesní v  Doubici. Dále se podařilo díky několikaletému úsilí namnožit a vysadit do kaňonu několik tisíc semenáčů původního topolu černého a několik set jeho řízkovanců. Probíhá mapování starých odrůd a planých druhů ovocných dřevin, bylo započato s jejich návratem do krajiny.

Příprava nových „maloplošných“ zvláště chráněných území (národních  přírodních rezervací,  národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek) zajištění péče o tato území

Pro vyhlášení nových „maloplošných“ zvláště chráněných území je nezbytné vytyčení hranic v terénu, případně vypracování geometrického plánu, označení v souladu se zákonem – stojany s státním znakem a označením kategorie ZCHÚ, pruhové značení. Dále jsou pro jednotlivé ZCHÚ zpracovávány plány péče, které stanovují, jaká opatření se budou realizovat v následujících letech. Podle schválených plánů péče jsou pak zajišťována potřebná opatření.

Zachování a zvyšování biodiverzity v lesních porostech

Jde o odbornou garanci a financování akcí, které mají přiblížit lesní porosty jejich přírodě blízkému stavu. Jedná se o podsadby porostů jedlí bělokorou či bukem lesním. Na vhodných stanovištích je vysazován dub zimní a jilm horský. Přirozená zmlazení jedle a buku jsou chráněna před okusem zvěří oplocováním. Dále jsou stavěna oplocení okolo matečních stromů (tzv. podokapové školky), ze kterých bude možno v budoucnosti vyzvedávat sazenice k výsadbě do okolních porostů. Na vybraných lokalitách probíhá omezování geograficky nepůvodních dřevin (např. dubu červeného, trnovníku akátu, borovice vejmutovky)

Budování a údržba informačního systému pro veřejnost, vytváření protierozních opatření, vyznačování ZCHÚ

Cílem informačního systému je zachytit unikátní ráz této krajiny a upozornit na místní pozoruhodnosti. Tabule představují typické zástupce zdejší flóry a fauny, geologické fenomény, nebo historické objekty.

V současné době je připravován rozsáhlý projekt v PP Tiské stěny, jehož cílem je realizace protierozních opatření v této lokalitě. 

V následujících letech by měly být instalovány k přístupným památným stromům a ke všem maloplošným zvláště chráněným územím nové tabulky s českoněmeckým textem se základními informacemi.

Omezování výskytu geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin

Jedná se o rostlinné druhy, které nejsou u nás původní a rychle se rozšiřují do volné přírody na úkor původních druhů a společenstev. Příkladem mohou být křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, bolševník velkolepý (tyto druhy jsou redukovány aplikací herbicidních prostředků), netýkavka žlaznatá (její omezování se provádí mechanicky - vytrhává se), borovice vejmutovka (provádí se výřez), trnovník akát (vzrostlé dřeviny jsou vyřezávány, na pařezy a výmladky je aplikován herbicid), dub červený (provádí se výřez), pajasan žlaznatý (vzrostlé dřeviny jsou vyřezávány, na pařezy a výmladky je aplikován herbicid).

Ukázky akcí realizovaných  v rámci PPK:

Zabezpečení štoly jako zimoviště netopýrů         Kosení vstavačové louky            Lokalita s výskytem hvězdnice chlumní 

                       

Hasištejn                                           Libouchec                                          Nečemice 

Středisko Ústí nad Labem zrealizovalo v rámci OP ŽP projekt  "Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka".

Souhrnné informace o financování  péče o přírodu a krajinu naleznete zde.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt