čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Péče o přírodu a krajinu >> Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Středisko AOPK ČR v Ústí nad Labem je sběrným místem žádostí pro prioritní osu 6  Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)  a oblast podpory 1.3.2.  Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. Provádí  kontrolu formální úplnosti a přijatelnosti žádostí, hodnocení ekologických parametrů a technické úrovně řešení. Podrobnější informace získáte na www.opzp.cz.

Aktuálně uveřejněné výzvy jsou uvedené zde. 

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny zde.

Dotčené oblasti podpory:

Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

1.3.2. – Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření 

Prioritní osa 6:  Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000                                                    

6.2 – Podpora biodiverzity                                                                                                             

6.3 – Obnova krajinných struktur                                                                                                   

6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny                                                                                      

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny                                                                             

6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt