čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Péče o přírodu a krajinu >> Podpora obnovy  přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP, který  podporuje investiční a neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní a nelesní ekosystémy. Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků rovněž umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Jeho prostřednictvím je možno také financovat monitoring a podkladové materiály pro potřeby ochrany přírody. V rámci tohoto programu je dotace poskytována na jednoleté i víceleté realizace až do výše 100% celkových nákladů akce.

Program se dělí na podprogramy, které se liší předmětem podpory, možnými žadateli a maximální výší dotace:

115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

115 163 – Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

115 167– Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů

 

Podprogramy 115 164 - 6 jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. Sběrnými místy pro podprogramy 115 164 - 6 jsou krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

U Podprogramů 115 162 a 115 163 může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území.

Další informace o programu naleznete zde.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt