čeština english

Program péče o krajinu

         

Program je neinvestičního charakteru. V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky na opatření vedoucí k ochraně a obnově základních funkcí krajiny, které se provádějí nad rámec povinností stanovených zákonem. Žadatelem o finanční podporu může být fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) nebo jiný subjekt k tomu pověřený. 

 Finanční prostředky lze přiznat na opatření dle jednotlivých podprogramů:

A. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

B. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí.

C. Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

D. Studie a odborné publikace

Jednotlivé předměty podpory jsou popsány ve Směrnici MŽP. Finanční prostředky se poskytují na základě potvrzeného Rozhodnutí. Místně příslušným sběrným místem žádostí zařazených do Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí je  územně příslušné středisko AOPK ČR. Směrnice Programu péče o krajinu platná pro období 2012 - 2014 je zdeTermín pro podání žádostí do 1. výzvy v roce 2014 je do 15. března do 2014.

 

 Ošetření památného stromu ve Stroupečku, Žatec                                Hnízdiště pro sovu pálenou

                           

 

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt