čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Základní údaje o CHKO

Charakteristika oblasti

První přítomnost člověka na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce je prokázána v době před asi 8000 lety. Tuto oblast navštěvoval velice sporadicky a prakticky jen za účelem lovu. K prvnímu osídlování dochází v době stěhování národů příchodem Slovanů na toto území. Ve 13. století němečtí osídlenci zde zakládají lesní lánové vsi. Po staletí se obyvatelé na náhorní rovině živili zemědělstvím a dřevorubectvím. Při vodních tocích pak rybářstvím, vorařstvím a lodní dopravou.

Průmyslový rozvoj v 19. a 20. století se centrální části CHKO pro její malou lidnatost a relativní nedostupnost vyhnul a je rozvinut jen v několika městech při okraji CHKO.

Dopravní zatížení je největší v kaňonu Labe, kde došlo v roce 1851 na levém břehu k otevření dráhy z Prahy přes Děčín do Drážďan. Na pravém břehu teprve v roce 1942 byla dobudována silnice mezi Děčínem a Schmilkou. Územím prochází silnice s dopravní zátěží v ose Děčín - Hřensko. Výraznější ovlivnění území CHKO je datováno od počátku 18. stol. jeho turistickým zpřístupňováním prostřednictvím stezek, vyhlídek, restauračních zařízení apod. Kupříkladu v roce 1832 byla prvně zpřístupněna Pravčická brána, roku 1889 - 1890 italští dělníci vystavěli stezky v soutěskách Kamenice. Využití území pro turistický ruch v posledních letech enormně vzrůstá.

Destrukce společenských poměrů v období socialismu se velmi tvrdě odrazila i v oblasti životního prostředí. V zemědělské krajině došlo k narušení vodního režimu, erozi a plošné eutrofizaci prostředí. Neuvážené používání pesticidů způsobilo vymizení řady druhů. Postiženy byly velmi výrazně i lesy. Prosazování monokultur smrku dovršilo destrukci lesních společenstev. Dalším výrazným negativním vlivem v lesních ekosystémech se projevilo zejména v levobřežní části CHKO vytěžením porostů v důsledku exhalací  v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. a náhradní výsadbou s velkým podílem nepůvodních dřevin, pravobřežně pak v minulosti zavedeným holosečným způsobem hospodaření a nekontrolovaným šířením vejmutovky do nejcennějších skalních lokalit s negativním dopadem na půdu a původní flóru a faunu.

Počátkem devadesátých let 20. století došlo v důsledku úpadku zemědělství k plošnému ponechání zemědělské půdy ladem. Tento stav trval zhruba do roku 1995, po tomto období se pomalu oživuje zemědělství, které začíná mít podporu ve formě dotační politiky českého státu. Po roce 2004 se vstupem ČR do EU dostaly zemědělské dotace pevný rámec a zvýšil se zájem o zemědělskou půdu, což se odrazilo i místy ve vztazích mezi zemědělci.

AOPK ČR a její jednotlivé správy aktivně ovlivňují způsob obhospodařování na jednotlivých plochách stanovením agrotechnických opatření (managementu), tímto velmi silným nástrojem lze diverzifikovat např. termíny a četnost sečí, podporu chřástala či bahňáků apod.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt