čeština english

Hydrogeologie

Území CHKO Labské pískovce náleží několika různým hydrogeologickým rajónům, které se od sebe odlišují jak horninovým složením, tak stupněm porušení a z toho vyplývajícím druhem propustnosti a schopností vytvořit akumulace podzemních vod. V území CHKO jsou zatím rozlišeny dvě velké skupiny: 4 sedimenty svrchní křídy s hydrogeologickými rajóny.

463 Děčínský Sněžník
466 Křída dolní Kamenice a Křinice
 Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika s rajóny:
613 krystalinikum východních Krušných hor
641 krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor

Rajón 463 Děčínský Sněžník

Zahrnuje téměř celou plochu křídové morfologické jednotky III-A-3-a Sněžnická hornatina na levém břehu Labe (bez území na pravém břehu) až k vodoteči Jílovského potoka. Celé území je charakterizováno jako samostatná antiklinální hydrogeologická struktura s mírně ukloněným severním křídlem a strměji ukloněným - tektonicky silně postiženým - jižním křídlem. V této struktuře lze rozlišit:
- hlubokou zvodeň s výhradní puklinovou propustností vázanou na krystaliniku labského břidličného pohoří a ponořeného krystalinika východních Krušných hor - viz výše
- křídové zvodně vázané na sedimenty svrchní křídy s průlinovo-puklinovou propustností
- mělkou zvodeň vázanou na kvartérní zvětraliny

Rajón 466 Křída Dolní Kamenice a Křinice

Do tohoto rajónu spadají morfologické části III-A-3-b Růžovská vrchovina, dále III-A-3-c Jetřichovické stěny a konečně pravý břeh Labe, tj. východní část jednotky III-A-3-a Sněžnická hornatina. Základní rozdělení zvodní je obdobné.

Rozlišujeme:
- hlubokou zvodeň krystalinika s převahou puklinové propustnosti
- zvodně křídových sedimentů s převahou průlinové nad puklinovou propustností
- zvodeň kvartétu s výraznou průlinovou propustností

613 Rajón krystalinika východních Krušných hor

Zaujímá nejzápadnější část CHKO Labské pískovce a nejvýchodnější část morfologické jednotky III-A-2 Krušné hory. Jak vyplývá z výše uvedené geologické stavby, v migmatitovém komplexu lze v podstatě vymezit jen dvě základní zvodně:
- zvodeň vázanou na krystalinikum s výhradní puklinovou propustností
- zvodeň vázanou na kvartérní zvětralinový pokryv s výhradní průlinovou propustností

Rajón 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor

Do tohoto rajónu s plochou téměř 1 700 km2 náleží z území CHKO Labské pískovce jen zlomek jeho nejzápadnější části, kdy vlastně jde jen o pruh krystalinických hornin podél Lužické poruchy.
Hydrogeologické poměry jsou zde známy jen obecně. Lze rozlišit dvě základní zvodně:
- hluboká zvodeň vázaná na puklinový systém krystalinika popř. tektonické linie s výhradní puklinovou propustností
- mělká zvodeň vázaná na kvartérní zvětraliny s výhradní průlinovou propustností

Obě zvodně jsou opět ve vzájemné souvislosti ve smyslu dotace a odvodňování.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt