čeština english

Nejstarší osídlení

Mezi nejstarší zde nalezené archeologické památky náleží doklady osídlení z mezolitu - střední doby kamenné. Jsou pozůstatkem kultury prvních obyvatel, kteří se živili lovem lesní zvěře. Typickým stanovištěm, kde dnes můžeme nacházet nálezy ze střední doby kamenné, jsou chráněné převisy v blízkosti potoků.

Prozatím se v Labských pískovcích našly dvě lokality datované do této doby, u Brtníků byl v r.1994 proveden archeologický výzkum, další poloha je u Doubice. V okolí se předpokládá velké množství podobných lokalit, nám dnes neznámých, jejichž ochrana a postupný průzkum by měly být i úkolem do budoucna.

Dalším zajímavým reliktem, který může dokazovat přítomnost pravěkých lidí, jsou nálezy brusných ploch na skalách u Srbské Kamenice, Brtníků a ve Hřensku. Budoucí zhodnocení těchto poloh je omezeno stavem poznání. Případné další pravěké nálezy by zde mohly souviset spíše s prospekcí a těžbou surovin.

Dalším zajímavým dokladem využití krajiny bylo zjištění slovanského hradiště (zhruba datovaného do 9. - 10. stol.) u Brtníků, s třemi místy stejně starých nálezů v okolí. Dnešní vědomosti dovolují usuzovat, že zde šlo o strategický opěrný bod na cestě z Čech, v jehož okolí byla jen doplňková zemědělská výroba. Založení hradiště zřejmě souviselo s rozvíjením kontaktů mezi slovanským územím Čech a Lužice.
Původní slovanské osídlení kraje dokazují jména vsí jako jsou Doubice, Chřibská, Kamenice, Srbská Kamenice a Oleška, s jejichž založením podél nejstarších cest zřejmě vznikaly i dnešní jádra existujících vsí.

Současná sídlištní síť zde byla z větší části vytvořena až koncem 13. a ve 14. století a to díky německé kolonizaci krajiny. Právě fenomén kolonizace je možno přímo ukázkově zkoumat na území CHKO Labské pískovce. V lesním terénu jsou většinou archeologické relikty velmi dobře uchovány, i když se obtížně hledají.

V oblasti je několik menších hradů, které zde hrály svou roli při ochraně komunikací. Charakter krajiny umožnil zachovat i dlouhé úseky starých cest, z nichž část byla používána už ve středověku. Typické pro území CHKO jsou tzv. lesní lánové vsi. Kromě zemědělství bylo v krajině rozšířeno lesní hospodaření, k jehož poznání v minulosti se zachovala řada cenných lokalit. Jednou z lesních výrob bylo sklářství, což dokazují zjištěné sklárny u Vlčí Hory, Doubice a Brtníků. Daleko četnější jsou v lese smolárny, dehtárny a milíře, na kterých by se mohly zkoumat i technologické proměny výroby, neboť je provázejí nálezy od 13. stol. až po konec 19. stol. V Křinici, Kamenici a jejich přítocích se splavovalo dřevo a zpracovávalo na pilách. Zdrojem obživy obyvatelstva byla i těžba pískovce (hlavně v labském údolí), případně dalších hornin, která je místy ještě patrná.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt